KHCN :: Mới cập nhật

Trang chủ NGHIÊN CỨU

Hướng dẫn lập hồ sơ tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài năm 2011

Trong tháng 5/2011, Nhà trường tiến hành triển khai ký hợp đồng với chủ trì đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ thực hiện năm 2011. Chủ trì các đề tài lập Hồ sơ theo mẫu hướng dẫn (kèm theo) hoặc tải từ địa chỉ http://www.humg.edu.vn/khcn, gồm:

1) Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2011 (ký giữa Nhà trường và chủ trì đề tài) 04 bản

2) Dự toán kinh phí năm 2011: 04 bản Kinh phí tiết kiệm từ ngân sách Nhà nước đối với các đề tài Nhà nước và cấp Bộ năm 2011 được tính = 5% x tổng kinh phí được cấp năm 2011.

3) Bản kê thanh toán : 02 bản Lưu ý: Các khoản lập dự toán và các hợp đồng thuê khoán chuyên môn ở bản kê thanh toán phải phù hợp với nội dung và số tiền theo thuyết minh đề cương nghiên cứu đã được duyệt.

4) Thuyết minh đề tài NCKH (bản photocoppy – sao y bản chính): 01 bản

5) Hợp đồng thuê khoán chuyên môn phục vụ thực hiện khối lượng công việc năm 2011 của đề tài (mục 7000), gồm:

- Mẫu 1: Hợp đồng thuê khoán chuyên môn giữa nhà trường và chủ nhiệm đề tài;

- Mẫu 2: Hợp đồng thuê khoán chuyên môn giữa chủ nhiệm đề tài và cán bộ tham gia thực hiện (Nhà trường ký xác nhận). Lưu ý: Hợp đồng nộp bản photo (đóng dấu đỏ) để P. Tài vụ nộp Kho Bạc tạm ứng tiền. Bản chính chủ nhiệm đề tài để làm chứng từ quyết toán tài chính vào cuối năm 2011.

Hồ sơ nộp cho phòng KHCN trước ngày 20 tháng 5 năm 2011.